Natječaji

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                                

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca harmonike(m/ž), puno radno vrijeme, određeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za natječaj: Nastavnik/ca harmonike( m/ž), puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice harmonike, izabrana je  Ana Jaklinović  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/5
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 16.04.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca harmonike,  m/ž , puno radno vrijeme, određeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (17.-25.04.2019.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas

- na navedena radna mjesta izabrani su:

natječaj; 28.01.-05.02.2019. god.

 1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

VLATKA KOCIJANČIĆ, prof. klavira

 

natječaj; 18.-26.02.2019.god.

 1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

ANTONIJA ŠOŠA, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

MIHAELA HADROVIĆ, mag.teorije glazbe

 1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 14 sati/tjedno,  neodređeno

JURAJ STOJIĆ, mag.art.

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5 sati/tjedno,  neodređeno

JOSIPA KAUCKI, mag. engleskog j. i književnosti

 1. Nastavnik/ca trombona,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4,67 sati/tjedno,  neodređeno

ZVONIMIR MARKOVIĆ, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4 sata/tjedno,  neodređeno

BILJANA VIDIČEK, prof. hrvatskog j. i književnosti

 1. Nastavnik/ca matematike,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 2 sata/tjedno,  neodređeno

KATARINA CVETKO, mag.educ.math.

 1. Nastavnik/ca oboe,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5,33 sati/tjedno,  neodređeno

IVA LEDENKO, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca viole,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 8 sati/tjedno,  neodređeno

MIHAELA ČAJKO, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca solo pjevanja,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 6 sati/tjedno,  neodređeno

MANDA SVIBEN, mag.mus.

 

3.  natječaj; 04.-12.03.2019. god.

 1. Nastavnik/ca povijesti i geografije  m/ž , 3 sata/tjedno,  neodređeno,  (2+1 sat)

VEDRAN VEKJARDO, prof. povijesti i geografije

 1. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture,  m/ž , 2 sata/tjedno,  neodređeno

IVANA KRANJEC, mag. kineziologije

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/4
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 01.03.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnih mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca povijesti i geografije  m/ž , 3 sata/tjedno, neodređeno,  (2+1 sat)

2. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture,  m/ž , 2 sata/tjedno,  neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • presliku rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (04.-12.03.2019.), na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/3
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 15.02.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,
2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

3. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 14 sati/tjedno,  neodređeno
4. Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5 sati/tjedno,  neodređeno
5. Nastavnik/ca trombona,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4,67 sati/tjedno,  neodređeno
6. Nastavnik/ca hrvatskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4 sati/tjedno,  neodređeno
7. Nastavnik/ca matematike,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 2 sata/tjedno,  neodređeno
8. Nastavnik/ca oboe,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5,33 sati/tjedno,  neodređeno
9. Nastavnik/ca viole,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 8 sati/tjedno,  neodređeno
10. Nastavnik/ca solo pjevanja,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 6 sati/tjedno, neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (18.-26.02.2019.), na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno,

2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno, izabran je Ivor Horvatić, mag.mus.

- za radno mjesto Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno, izabrana je Ana Jazbec, mag. muzikologije

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/2
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 25.01.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • presliku rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (28.01.-05.02.2019.), na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/1
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 11.01.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno,

2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (14.-21.01.2019.), na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca harmonike(m/ž), puno radno vrijeme, određeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za natječaj: Nastavnik/ca harmonike( m/ž), puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice harmonike, izabrana je  Ana Jaklinović  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/6
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 04.12.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca harmonike,  m/ž , puno radno vrijeme-određeno,

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (05.-13.12.2018.),  na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA
ZLATKA GRGOŠEVIĆA

SESVETE, UL. I. G. KOVAČIĆA 19

KLASA: 602-03/18-01/257
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 16.11.2018.

Na temelju članka 125. Stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 52. Statuta Glazbene škole Zlatka Grgoševića, ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., donosi

ODLUKU
O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/ICE KLAVIRA

1.         U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto nastavnika/ice klavira, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, od 30. listopada 2018. godine, neće se izabrati osoba za radno mjesto nastavnika/ice klavira.

2.         Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

3.         Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove Odluke ponovit će se.

4.         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

            Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Glazbene škole Zlatka Grgoševića bio je od 30. listopada do 7. studenog 2018. godine raspisan natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima nastavnika/ice klavira, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.

            Školski odbor na sjednici održanoj 15.studenog 2018. godine nije dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica klavira.

            Slijedom navedenog, ravnateljica je odlučila o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima nastavnika/ice klavira na određeno puno radno vrijeme.

 

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca povijesti glazbe(m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,

Nakon razmatranja prispjele zamolbe za natječaj: Nastavnik/ca povijesti glazbe( m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice povijesti glazbe  (m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno, izabrana je  Lucija Šoštarić, mag. muzikologije  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Stručni suradnik/suradnica;

            - Pedagog/pedagoginja, ili

            - Psiholog/psihologinja, ili

            - Stručnjak/stručnjakinja edukacijsko- rehabilitacijskog profila.

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, za natječaj: Stručni suradnik/suradnica ( m/ž), pripravnik/ca, puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto stručne suradnice/pedagoginje, izabrana je  Maja Sabolić, mag. pedagogije. 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,  izabrana je  Dunja Bičanić Todorović, mag.mus. 

- za radno mjesto Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno, izabran je Martin Prša, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/6
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 29.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) I Zakona o poticanju zapošljavanja ( NN 52/12., 120/12. I 16/17.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

           

Za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice- pripravnika/pripravnice – provedba mjere  „Stjecanje prvog radnog iskustva pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

 

1. Stručni suradnik/suradnica;

            - Pedagog/pedagoginja, ili

            - Psiholog/psihologinja, ili

            - Stručnjak/stručnjakinja edukacijsko- rehabilitacijskog profila.

 

- 1 izvršitelj/ica

- na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

- pripravnik/pripravnica

 

Uz zamolbu kandidat treba dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • dokaz o prebivalištu ( preslika osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.
 • potvrda o nezaposlenosti.

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

 

U školskim ustanovama mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.


U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.


Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.                                                                                                                                          Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14  i 39/18) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta,  potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave (31.- 08.11.2018.),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-određeno

Radno mjesto:

Mjesto rada: SESVETE
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 7.11.2018.

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 30.10.- 7.11.2018. ),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/3
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 02.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista i domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 03.- 11.10.2018. ),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/2
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 30.08.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:
 

NATJEČAJ
 

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca povijesti glazbe(m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista i domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 31.08.- 08.09.2018. ), na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/1
UR.BROJ: 251-261-01-18-01
Sesvete, 23.05.2018.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

              

Za popunu radnog mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-određeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 24.05.-01.06.2018. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE ORGULJA  izabrana je  ANA GLASNOVIĆ,

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA  izabrana  je BLAŽENKA BARLOVIĆ  

- na radno mjesto NASTAVNIK/CA KLAVIRA izabrana je VALENTINA KEZERIĆ ZIRDUM

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE SOLO PJEVANJA  izabrana je  IDA KANI

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

 

- na radno mjesto DOMARA (m/ž),  izabran je  DRAŽEN PRESEČAN

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/07
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećih radnih mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                     

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/08
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećeg radnog mjesta u školi:

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

 

 Izvršitelj/ica na neodređeno, ½ radnog vremena (20 sati tjedno) treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 - SSS tehničke struke                                                                                              

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi – završenoj srednjoj školi (preslika)                                        

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za   mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a          

 - uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku106. st. 3 – ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pozivanje na pravo prednosti ostvaruje se prema posebnim zakonima (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o pravima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja slati na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

 • Nastavnik/ica klavira – određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje  - 1 izvršitelj/ica
   
 • Nastavnik/ica teorijskih glazbenih  predmeta – neodređeno radno vrijeme -  2 izvršitelja/ice

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana 23.10.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE KLAVIRA  izabrana je:

- ANA GLASNOVIĆ, radni  odnos na određeno puno radno vrijeme, do povratka nastavnice S. Apa s bolovanja.

- na radna mjesta NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA, ( 2 izvršitelja/ica ) izabrani su:

- RENATA HRŽENJAK i 

- PETAR HENDIJA, radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/05
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta –
neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                        

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave (25.09. – 03.10. 2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/06
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca KLAVIRA –
određeno,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 25.09. – 03.10. 2017. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Ul. I. G. Kovačića 19, Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1. Nastavnik/ca pjevanja- na određeno u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99), Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o radu i ostalim propisima

-da nemaju radno iskustvo u struci za koju su se obrazovale; da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI u preslici:

- zamolbu sa životopisom,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

 

ROK za podnošenje prijava:

 

Osam (8) dana od dana objave.   Datum objave: 29.08.2017.-06.09.2017.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. Ivana Gorana Kovačića 19, 10 360 Sesvete,

uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Vrh