Natječaji

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/1
UR.BROJ: 251-261-01-18-01
Sesvete, 23.05.2018.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

              

Za popunu radnog mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-određeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 24.05.-01.06.2018. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE ORGULJA  izabrana je  ANA GLASNOVIĆ,

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA  izabrana  je BLAŽENKA BARLOVIĆ  

- na radno mjesto NASTAVNIK/CA KLAVIRA izabrana je VALENTINA KEZERIĆ ZIRDUM

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE SOLO PJEVANJA  izabrana je  IDA KANI

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

 

- na radno mjesto DOMARA (m/ž),  izabran je  DRAŽEN PRESEČAN

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/07
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećih radnih mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                     

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/08
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećeg radnog mjesta u školi:

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

 

 Izvršitelj/ica na neodređeno, ½ radnog vremena (20 sati tjedno) treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 - SSS tehničke struke                                                                                              

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi – završenoj srednjoj školi (preslika)                                        

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za   mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a          

 - uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku106. st. 3 – ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pozivanje na pravo prednosti ostvaruje se prema posebnim zakonima (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o pravima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja slati na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

 • Nastavnik/ica klavira – određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje  - 1 izvršitelj/ica
   
 • Nastavnik/ica teorijskih glazbenih  predmeta – neodređeno radno vrijeme -  2 izvršitelja/ice

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana 23.10.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE KLAVIRA  izabrana je:

- ANA GLASNOVIĆ, radni  odnos na određeno puno radno vrijeme, do povratka nastavnice S. Apa s bolovanja.

- na radna mjesta NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA, ( 2 izvršitelja/ica ) izabrani su:

- RENATA HRŽENJAK i 

- PETAR HENDIJA, radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/05
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta –
neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                        

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave (25.09. – 03.10. 2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/06
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca KLAVIRA –
određeno,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 25.09. – 03.10. 2017. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Ul. I. G. Kovačića 19, Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1. Nastavnik/ca pjevanja- na određeno u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99), Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o radu i ostalim propisima

-da nemaju radno iskustvo u struci za koju su se obrazovale; da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI u preslici:

- zamolbu sa životopisom,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

 

ROK za podnošenje prijava:

 

Osam (8) dana od dana objave.   Datum objave: 29.08.2017.-06.09.2017.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. Ivana Gorana Kovačića 19, 10 360 Sesvete,

uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Vrh