Natječaji

KLASA: 112-01/21-02/16   

URBROJ: 251-261-21-04

U Sesvetama,  13.7.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta (m/ž) od 2.7.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 13.7.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 2 izvršitelja/ce na određeno, puno radno vrijeme-zamjena za rodiljni dopust;

 

koji je objavljen dana 2.7.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 16.7.2021. godine s početkom u 08:30 sati, na adresi Ivana Gorana Kovačića 19, Sesvete.

Procjena će se provesti pismenim, te  usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

16.7.2021. u 08:30

KRISTINA ABRAMOVIĆ

PETAR ĆULIBRK

NINA FRANULOVIĆ

JULIJA NOVOSEL

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

                                                                            Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/10
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 09.07.2021.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca gitare  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca klavira  m/ž -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Voditelj/ica računovodstva  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 09.-17.06.2021. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

Nastavnik/ca gitare                                                  Antun Iveković

Nastavnik/ca klavira                                                           -

Voditelj/ica računovodstva                                      Petra Mićić

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mentor

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/9   
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 02.07.2021. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.)   i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, Sesvete, dana 02.07.2021. godine, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta -  2 izvršitelja/ice (m/ž),  na određeno, puno radno vrijeme- zamjena do povratka radnica na posao  ( zamjena za rodiljni dopust ).
 • Nastavnik/ca klavira -  1 izvršitelj/ica (m/ž),  na određeno, puno radno vrijeme- zamjena do povratka radnice na posao  ( zamjena za rodiljni dopust ).

Mjesto rada: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19, a prema potrebi i na drugim lokacijama; Bistrička 7, Bjelovarska 48b i PO Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20.)                                      

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U prijavi na natječaj kandidat navodi osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Na  natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole    

http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Način i rok izvješćivanja kandidata prijavljenih na natječaj je u skladu s člankom 15. st.3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (3.-10.07.2021.), neposredno ili poštom na adresu Škole, s naznakom „za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.          

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici

Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji                   i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

KLASA: 112-01/21-02/13
URBROJ: 251-261-21-4
U Sesvetama, 29.6.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta voditelj računovodstva, m/ž – 1 izvršitelj/ca na određeno, puno radno vrijeme, od 8.6.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29.6.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

 • Voditelj računovodstva,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

koji je objavljen dana 8.6.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 2.7.2021. godine s početkom u 10:30 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim i usmenim putem, a obuhvatit će provjeru računovodstvenih znanja i vještina.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

2.7.2021. u 10:30 sati

PETRA MIĆIĆ

MIRELA PELIKAN

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/14
URBROJ: 251-261-21-4
U Sesvetama, 29.6.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik klavira, m/ž – 1 izvršitelj/ca na određeno, puno radno vrijeme, od 8.6.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29.6.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

 • Nastavnik klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

koji je objavljen dana 8.6.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 2.7.2021. godine s početkom u 9:30 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

2.7.2021. u 9:30 sati

ANTE SLADOLJEV

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/12
URBROJ: 251-261-21-4
U Sesvetama, 29.6.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik/ca gitare (m/ž) – 1 izvršitelj/ca na neodređeno, puno radno vrijeme, od 8.6.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29.6.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca gitare,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

koji je objavljen dana 8.6.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 2.7.2021. godine s početkom u 9:00 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

2.7.2021. u 9:00 sati

LUKA STIPANOV

ANTUN IVEKOVIĆ

GRGUR BEGOVAC

ANTONIO IVAN ŠANGULIN

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/8   
UR.BROJ: 251-261-21-02
Sesvete, 08.06.2021. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 • Voditelj računovodstva,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                      

Za voditelja računovodstva, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, kandidat treba imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva u OŠ/SŠ.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (09.-17.06.2021.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole     http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/8   
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 08.06.2021. god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 • Nastavnik klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik gitare,  m/ž -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (09.-17.06.2021.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole     http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

KLASA: 112-01/21-03/07
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 19.03.2021.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca fizike  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata  (2  sata u nastavi)
 • Nastavnik/ca kontrabasa  m/ž -1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati  (3,30 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi)

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 02.-10.03.2021. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

Nastavnica fizike                                          - Ana Canjuga

Nastavnik kontrabasa                                - Adam Millan

Nastavnik viole                                             - Filip Vitko

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/21-03/06
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 19.03.2021.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 24.02.-04.03.2021. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:

Nina Franulović                               

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/21-02/10
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama, 12.3.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik/ca viole (m/ž) – 1 izvršitelj/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati, od 2.3.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.3.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 • Nastavnik/ca viole,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati (6,30 sati u nastavi);

 

koji je objavljen dana 2.3.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 17.3.2021. godine s početkom u 15:30 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

17.3.2021. u 15:30 sati

FILIP VITKO

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/8
URBROJ: 251-261-21-04

U Sesvetama, 12.3.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta (m/ž)  - 1 izvršitelj/ca na određeno, puno radno vrijeme od 24.2.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.3.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme;

 

koji je objavljen dana 24.2.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 17.3.2021. godine s početkom u 15:00 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

17.3.2021. u 15:00 sati

ANTICA ŠARIĆ

NINA FRANULOVIĆ

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/9
URBROJ: 251-261-21-04

U Sesvetama, 12.3.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik/ca kontrabasa (m/ž) – 1 izvršitelj/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati, od 2.3.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.3.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 • Nastavnik/ca kontrabasa,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati (3,30 sati u nastavi);

koji je objavljen dana 2.3.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 17.3.2021. godine s početkom u 15:45 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

17.3.2021. u 15:45 sati

MATIJA KASAIĆ DRAKŠIĆ

ADAM MILLAN

 

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/11
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama, 12.3.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnog mjesta nastavnik/ca fizike (m/ž) – 1 izvršitelj/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata, (2 sata u nastavi), od 2.3.2021. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.3.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca fizike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata (2 sata u nastavi);

 

koji je objavljen dana 2.3.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 18.3.2021. godine s početkom u 12:30 sati, u sjedištu Škole, Ulica Ivana Gorana Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

18.3.2021. u 12:30 sati

TIBOR BALI

ANA CANJUGA

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/06
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 01.03.2021. god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca fizike  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata  (2  sata u nastavi)
 • Nastavnik/ca kontrabasa  m/ž -1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati  (3,30 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi)
   

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )     
                                  

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (02.-10.03.2021.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole     http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici

Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/05
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 24.02.2021. god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme


Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (24.02.-04.03.2021.), neposredno ili poštom na adresu:  Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole    

http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/21-03/04
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 18.02.2021.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati ( 8 sati u nastavi)

Nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi)

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 18.-26.01.2021. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

Nastavnica violine, puno radno vrijeme-određeno                              - Tena Novak Vincek

Nastavnica violine, nepuno radno vrijeme-određeno                         - Marija Lalović

Nastavnica viole, nepuno radno vrijeme-određeno                             - nije izabran

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 

 Ravnateljica
 Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/21-02/7 
URBROJ: 251-261-21-04

U Sesvetama,  29.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim natječajem za popunu radnih mjesta: nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme; nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati (8 sati u nastavi); nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi) od 18.1.2021.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29.1.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati (8 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi)

koji je objavljen dana 18.1.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 03.2.2021. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim, te usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

03.2.2021. u 10:00  pismeni

 

VIOLINA

Jasmina Bojić

Ivan Graziani

Emanuela Jerčić

Margareta Karužić

Marija Lalović

Tadea Filipa Mamić

Tena Novak Vincek

Leopold Stašić

Ozana Tikvica

 

VIOLA

Alen Biščević

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/21-03/2
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 18.01.2021.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme 
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme  
 • Nastavnik/ca psihologije,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme     
 • Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Nastavnik/ca tambure,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 14.-22.12.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

 • Nastavnica teorijskih glazbenih predmeta,  neodređeno - Antonija Švogor
 • Nastavnik klavira,  neodređeno - Zrin Kocijančić
 • Nastavnica psihologije - Dora Turčinović
 • Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - David Batinić
 • Nastavnica klavira - Josipa Adžić
 • Nastavnica harmonike - Ana Jaklinović
 • Nastavnik tambure - Krešimir Španić

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

KLASA: 112-01/21-03/3
UR.BROJ: 251-261-21-01
Sesvete, 18.01.2021.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

 • Nastavnik/ca Hrvatskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati 

 

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 21.-29.12.2020... god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:

 • Nastavnica Hrvatskog jezika - Jelena Anđal

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 

 Ravnateljica
 Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/01
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 15.01.2021. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati ( 8 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca viole  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati  (6,30 sati u nastavi)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (18.-26.01.2021.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole     http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

               Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici

Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/21-02/4   
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta (m/ž) od 14.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme;
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme;

 

koji je objavljen dana 14.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 15.1.2021. godine u 08.30, na adresi Bjelovarska 48b.

 
Procjena će se provesti pismenim, te  usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

15.1.2021.  u 08.30

ANTICA ŠARIĆ

NINA FRANULOVIĆ

INES MILETIĆ

ANA MARIJA BARIŠIĆ

JELENA SVIBEN

JOSIP HRASTIĆ

ANTONIJA ŠVOGOR

DAVID BATINIĆ

MARKO TRKULJA

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/5
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca klavira (m/ž) od 14.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme;
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme;

 

koji je objavljen dana 14.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 15.1.2021. godine u 10.00, na adresi Bjelovarska 48b.

 
Procjena će se provesti pismenim, te usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

15.1.2021.  u 10.00

VALENTIN SARIĆ

LUCIJA MIKELEC

ZRIN KOCIJANČIĆ

IVONA ŠIMUNIĆ

JOSIPA ADŽIĆ

TIN EUGEN PAVŠE MANDIĆ

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/6
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca Hrvatskog jezika (m/ž) od 21.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca Hrvatskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati;

koji je objavljen dana 21.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 15.1.2021. godine u 08.30, u sjedištu škole, na adresi Ivana Gorana Kovačića 19.

 
Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

15.1.2021.  u 08.30

Tina Ivanišević Grabovac

Jelena Anđal

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/1   
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca tambure (m/ž) od 14.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 •  Nastavnik/ca tambure,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati;

 

koji je objavljen dana 14.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 14.1.2021. godine u 09.00 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

14.1.2021.  u 09.00

Krešimir Španić


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                                                          Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/3
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca psihologije (m/ž) od 14.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 •  Nastavnik/ca psihologije,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;

 

koji je objavljen dana 14.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 14.1.2021. godine u 10.00 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti pismenim, te usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

14.1.2021.  u 10.00

Katarina Bartolec

Anja Miletić

Dora Turčinović

Antonia Zrilić

Sandra Telebec

Ana Rajačić

Viktorija Trninić


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/21-02/2
URBROJ: 251-261-21-04
U Sesvetama,  11.1.2021. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta nastavnik/ca harmonike (m/ž) od 14.12.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.01.2021. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 •  Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati;

 

koji je objavljen dana 14.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 14.1.2021. godine u 08.30 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

14.1.2021.  u 08.30

Ana Jaklinović


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.  Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.


Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-03/32 
URBROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 22.12.2020. god.

Na temelju članka članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, KLASA: 003-05/20-01/3 URBROJ: 251-261-20-01 od 30.01.2020.god., ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Ljerka Pašalić, mag.mus. donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Nastavnik/ca violine  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 14,30 sati

 

Od 14.12.2020. god., KLASA: 112-01/20-03/28, UR.BROJ: 251-261-20-01., objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Glazbene škole Zlatka Grgoševića i oglasnoj ploči i web stranici  Zavoda za zapošljavanje.

 

II.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 

Ova odluka će biti objavljena na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

 

                                                                                                              Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/31
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.12.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca Hrvatskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati  

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (21.-29.12.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

               Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici

Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/30
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 17.17.2020. god.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

Nastavnik/ca geografije i povijesti,  1 izvršitelj/ica, m/ž - na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati ( 6 sati u nastavi )

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 27.11.-04.12.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabran:

 • Nastavnik geografije i povijesti                                        Vedran Vekjardo

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/29
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 17.17.2020. god.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

 • Spremačica, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati/tjedno

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 16.-24.11.2020.. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:

 • Spremačica                           Dragica Briški

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 Ravnateljica
 Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/28
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 14.12.2020. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

- Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
- Nastavnik/ca klavira, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
- Nastavnik/ca psihologije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
- Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
- Nastavnik/ca klavira, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
- Nastavnik/ca harmonike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
- Nastavnik/ca tambure, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati
- Nastavnik/ca violine m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 14,30 sati

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
- Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. )

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

- vlastoručno potpisanu prijavu
- životopis
- diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (14.-22.12.2020.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs- zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/26
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama, 11.12.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 27.11.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.12.2020. donosi sljedeću:


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;
- Nastavnik/ca geografije i povijesti, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno
vrijeme, 11 sati ( 6 sati u nastavi)

koji je objavljen dana 27.11.-04.12.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 16.12.2020. godine u 12,00 sati u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:


NASTAVNIK GEOGRAFIJE I POVIJESTI
Vedran Vekjardo


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/12  
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama,  01.12.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 16.11.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 01.12.2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Spremačica, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati/tjedno

 

koji je objavljen dana 16.-24.11.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 04.12.2020. godine u  12,00 sati u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, 

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

SPREMAČICA

Dragica Briški


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

 

                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/26
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 26.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 

 • Nastavnik/ca geografije i povijesti,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati ( 6 sati u nastavi)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (27.11.-04.12.2020.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

               Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici

Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

KLASA: 112-01/20-03/27
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 27.11.2020. god.

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

Nastavnik/ca matematike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ( 8 sati u nastavi)

 

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 03.-11.11.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:

 • Nastavnica matematike                                       Teuta Prekpaljaj

 

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/27
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 27.11.2020. god.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

 

PRIPRAVNIK - STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG (m/ž)
 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 12.-20.11.2020.. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:

 • Stručna suradnica-pedagoginja                Danijela Priselac

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 

 Ravnateljica
 Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/13
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama, 24.11.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 12.11.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 24.studenog 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

- Pripravnik stručni/a suradnik/ca pedagog/inja (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

koji je objavljen dana 12.11.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 27.11.2020. godine u 14.00 u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim i usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

27.11.2020. u 14 h

PEDAGOG PRIPRAVNIK
Tea Harasemljuk
Viktorija Kopjar
Iva Lehunšek Panić
Ana Papić
Danijela Priselac
Anja Toplek

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

 

KLASA: 112-01/20-03/21  
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 13.11.2020. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Spremačica, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati/tjedno

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (16.-24.11.2020.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/12  
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama,  13.11.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 03.11.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 13.studenog 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca matematike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, 16 sati ( 8 sati u nastavi)

 

koji je objavljen dana 03.11.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 17.11.2020. godine u 9,30 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

17.11.2020.  u 9,30 h

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE

Teuta Prekpaljaj

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

 

                                                                                                       Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/22
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 11.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

 

Za prijem pripravnika stručnog suradnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“,  za radno mjesto: 
 
PRIPRAVNIK - STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG (m/ž)
 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme


 Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (12.-20.11.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/25
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 11.11.2020. god.

 

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto

 

PRIPRAVNIK - STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG (m/ž)
 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od  23.-31.10. 2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da nitko nije izabran.

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/11  
URBROJ: 251-261-20-05
U Sesvetama,  06.11.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta Pripravnik stručni/a suradnik/ca pedagog/inja (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci od 22.10.2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 06. studenog 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Pripravnik stručni/a suradnik/ca pedagog/inja (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

koji je objavljen dana 22.10.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 11.11.2020. godine od 10.00 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19 .
Procjena će se provesti pismenim, te nakon toga usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

11.11.2020.  u 10h

PEDAGOG PRIPRAVNIK

Tomislav Zec

Matija Koški

Klara Vidaković Ostrugač

Ana Grgić

Ana Pavlović

Iva Lehunšek Panić


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                              Povjerenstvo za
vrednovanje kandidata

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/24
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 06.11.2020. god.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 19 sati ( 10 sati u nastavi)

Nastavnik/ca gitare,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme    

 

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 12.-20.10.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

 • Nastavnica engleskog jezika     Vlatka Švec
 • Nastavnica gitare     Marija Žgela

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

 

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/24
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 02.10.2020. god.

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

Spremačice,  m/ž - 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme 

 

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 16.-24.10.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

Božana Kovač

Jasna Mrkonja

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 

 Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/23
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 02.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca matematike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, 16 sati ( 8 sati u nastavi)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (03.-11.11.2020.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/10  
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama,  27.10.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta spremačica (m/ž) od 16.10.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 27. 10. 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto

 •  Spremačice  m/ž - 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

koji je objavljen dana 16.10.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 05.11.2020. godine od 12.00 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru vještina, interesa, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procjenu dosadašnjeg radnog iskustva.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

05.11.2020.

SPREMAČICA

 

Marina Ćaćić   12.00

Roberta Jauk   12.20

Božana Kovač  12.40

Jasna Mrkonja 13.00

 


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

                                                                                                                                          Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/22
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 22.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za prijem pripravnika stručnog suradnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“,  za radno mjesto: 
 
PRIPRAVNIK - STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG (m/ž)
 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme


 Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (23.-31.10.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf                   Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/9  
URBROJ: 251-261-20-01
U Sesvetama,  23.10.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 09.10.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 23. listopada 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

 • Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

 

 • Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme, 19 sati ( 10 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca gitare, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

koji je objavljen dana 09.10.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 26.10.2020. godine od 10.00 u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19 za engleski jezik, odnosno 28.10.2020. godine od 11.00 u Bjelovarskoj ulici 48 b.
Procjena će se provesti usmenim putem,  a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

 

26.10.2020.  u 10h  -  Ulica I.G. Kovačića 19

ENGLESKI JEZIK

Bernarda Jug  10.00

Vlatka Švec  10.30

Martina Žugaj  11.00

 

28.10.2020. u 11h - Bjelovarska 48b

GITARA

Luka Matić  11.00

Luka Stipanov   11.30 

Antonio Ivan Šangulin  12.00

Marija Žgela12.30

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom  dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/21  
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 16.10.2020. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Spremačice, m/ž - 2 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (16.-24.10.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/20
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 09.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme, 19 sati ( 10 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca gitare, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (12.-20.10.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf                Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/19
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 02.10.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  19 sati ( 10 sati u nastavi)

Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 04.-12.09.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

Nastavnica engleskog jezika                                 -          

Nastavnica klavira                                                   Maria Babić

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

 Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/19
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 02.10.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

Nastavnik/ca flaute,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, ½ radnog vremena

Nastavnik/ca viole,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    15 sati ( 8 sati u nastavi )

Sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 26.08.-03.09.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

 • Nastavnica flaute                                      Dora Đapić
 • Nastavnica viole                                       Sonja Jugo

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/9
URBROJ: 251-261-20-02
U Sesvetama, 25.09.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 03.09.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25. rujna 2020. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

- Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radna mjesta;

- Nastavnik/ca engleskog jezika, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 19 sati;

- Nastavnik/ca klavira, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

koji je objavljen dana 03.09.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 28.09.2020. godine u 9h u sjedištu škole za engleski jezik, Ul. I. G. Kovačića 19 i istoga dana u 13h na drugoj lokaciji – Bjelovarska 48b za klavir. Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

28.09.2020. u 9h - Ivana Gorana Kovačića 19
ENGLESKI JEZIK
Maja Čaprić

28.09.2020. u 13h - Bjelovarska 48b
KLAVIR
Maria Babić

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/8
URBROJ: 251-261-20-02
U Sesvetama, 13.09.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 26.08.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 10. rujna 2020. donosi sljedeću:

 

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

- Nastavnik/ca viole, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, 15 sati (8 sati u nastavi);

koji je objavljen dana 26.08.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 16.09.2020. godine u 11.00 u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

16.09.2020. - 11.00

VIOLA

Sonja Jugo

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/7
URBROJ: 251-261-20-01
U Sesvetama, 08.09.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 26.08.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 04. rujna 2020. donosi sljedeću:

 

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto;

- Nastavnik/ca flaute, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, 1/2 radnog vremena;

koji je objavljen dana 26.08.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 11.09.2020. godine u 10.00 u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim te odmah zatim usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

11.09.2020. - 10.00

FLAUTA

Donka Spasevska

Barbara Turk

Boris Prljević

Dunja Stojić

Dora Đapić

Sanda Kopić

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/18
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 03.09.2020. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 19 sati ( 10 sati u nastavi)
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
 • Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18, 98/19, 64/20. )                                     

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (04.-12.09.2020.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole
http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf                  Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/17
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 25.08.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA


- Nastavnik/ca flaute, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, ½ radnog vremena
- Nastavnik/ca viole, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, 15 sati ( 8 sati u nastavi )

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
- Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. )

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
- vlastoručno potpisanu prijavu
- životopis
- diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (26.08.-03.09.2020.), neposredno ili poštom na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole :
http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjauGlazbenojkoliZlatkaNOVOveljaa2020..pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
Ul. I. G. Kovačića 19, Sesvete

KLASA: 112-01/20-03/16
URBROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 20.07.2020. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) na mrežnoj stranici Glazbene škole Zlatka Grgoševića, http://www.gs-zgrgosevica.hr/, dana 20.07.2020. god. objavljuje se

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJICE GLAZBENE ŠKOLE ZLATKA GRGOŠEVIĆA SESVETE

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja škole objavljenom u Narodnim novinama br. 67/2020. dana 10.06.2020. godine i na mrežnim stranicama škole dana 10.06.2020. godine, Školski odbor Glazbene škole Zlatka Grgoševića je na 19. sjednici održanoj 01.07.2020. donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŠKOLE

1. Ljerka Pašalić imenuje se ravnateljicom Glazbene škole Zlatka Grgoševića Sesvete, na vrijeme od pet godina.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice škole u zakonskom roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole, te se sukladno članku 127., stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Sesvete od 01.07.2020. (KLASA: 003-05/20-02/3 , URBROJ:251-261-20-01.), stupila je na snagu dana 20.07.2020. god.

Predsjednik Školskog odbora
Igor Grgurić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/15
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 24.06.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

 • Nastavnik/ca flaute,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od :9.-17.03.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića, da je izabrana :

 • Nastavnica flaute - Dora Đapić

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 Ravnateljica
 Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/20-03/14
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 24.06.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

 • Nastavnik/ca harmonike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Spremačice, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 03.-11.03.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:

 

 • Nastavnik harmonike - Krešimir Španić
 • Spremačica - Jela Hrnjak

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 602-03/20-01/32
URBROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 10.06.2020. god.

Na temelju članka 126., stavaka 1.-3. i članka 127., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), članka 56. Statuta Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Školski odbor Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, Sesvete, raspisuje


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
GLAZBENE ŠKOLE ZLATKA GRGOŠEVIĆA


Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (st.1.). Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1., točke 1. ovog članka natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ( st.2.).

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.) (st.3.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku
ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme,
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja),
 • program rada za mandatno razdoblje,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO I potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. 98/19.) članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednost pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOÅ LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Predsjednik Školskog odbora
Igor Grgurić, prof.

KLASA: 112-01/20-02/6
URBROJ: 251-261-20-05
U Sesvetama, 29.05.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 03.03.2020. i 06.03.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29. svibnja 2020. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radna mjesta:

- Nastavnik/ca flaute, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme;
- Nastavnik/ca harmonike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati;
- Spremač/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati;

koji su objavljeni dana 03.03. i 06.03.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 04.06.2020. godine od 10.00 sati u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata (samo za radna mjesta nastavnika). Povjerenstvo će također u razgovoru utvrditi vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procijeniti dosadašnje radno iskustvo kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

04.06. 2020.
 

FLAUTA
Dora Đapić 10.00 Boris Prljević 10.20

 

HARMONIKA
Krešimir Španić 10.40

 

SPREMAČ/ICA
Jela Hrnjak 11.00
Vesna Klepić 11.15
Jasna Mrkonja 11.30

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-03/12
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 09.03.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta


- Nastavnik/ca fizike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
- Nastavnik/ca kemije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
- Nastavnik/ca informatičke pismenosti, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
- Nastavnik/ca etike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
- Nastavnik/ca latinskog jezika, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 27.01.- 04.02.2020 god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:
- Nastavnica fizike Ana Canjuga
- Nastavnica kemije Marijana Magdić
- Nastavnica informatičke pismenosti Lucija Tustanić
- Nastavnica etike Gordana Miloslavić
- Nastavnica latinskog jezika Marija Sušac

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

Ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

KLASA: 112-01/20-03/13
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 09.03.2020. god.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta


- Nastavnik biologije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno
- Nastavnik likovne umjetnosti, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 19.-27.02.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani :
- Nastavnica biologije Ana Lopac Groš
- Nastavnica likovne umjetnosti Ina Jozić

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

Ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-03/11
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 06.03.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 • Nastavnik/ca flaute,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (09.-17.03.2020.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-03/10  
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 03.03.2020. god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Spremačice, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme,  10 sati

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (03.-11.03.2020.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/6
URBROJ: 251-261-20-05
U Sesvetama, 03.03.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 19.02.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03. ožujka 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radna mjesta;
- Nastavnik/ca biologije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
- Nastavnik/ca likovne umjetnosti, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
koji je objavljen dana 19.02.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 06.03.2020. godine u 14.00 u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19. Procjena će se provesti pismenim, te odmah zatim usmenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :


06.03.2020. 14.00


BIOLOGIJA
Maja Krolo
Ana Lopac Groš
Jelena Mlinarec Novosel


LIKOVNA UMJETNOST
Ina Jozić
Zrinka Krizmanić
Eni Šuperina Rožić

Maja Vizjak


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/5
URBROJ: 251-261-20-06
U Sesvetama, 21.02.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 27.01.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 21. veljače 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


- drugi (2.) dio vrednovanja i procjene kandidata u postupku natječaja za radna mjesta;
Nastavnik/ca fizike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca kemije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca informatičke pismenosti, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati;
Nastavnik/ca etike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca latinskog jezika, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;

koji je objavljen dana 27.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 28.02.2020. godine u 13.00, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti putem razgovora-intervjua. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

Na razgovor – intervju pozivaju se sljedeći kandidati :

ETIKA
Gordana Miloslavić
Matija Žalac


INFORMATIČKA PISMENOST
Lucija Tustanić

KEMIJA
Marijana Magdić

LATINSKI
Marija Sušac

FIZIKA
Ana Canjuga
Marko Grozdanić


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-03/5 
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.02.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik biologije,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno
 • Nastavnik likovne umjetnosti, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (19.-27.02.2020.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-03/6
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.02.2020. god.


Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

 

 • Nastavnik/ca povijesti glazbe m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen od 08.-16.01.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da je izabrana:


Julija Novosel


Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.


Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.


KLASA: 112-01/20-03/7
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.02.2020. god.


Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

 • Stručni suradnik-psiholog, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
 • Administrativni radnik, m/ž – (SSS) ekonomskog-upravnog smjera - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 16.- 24.01.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani:


Stručni suradnik-psiholog    Mia Redovniković


Administrativni radnik    Mirela Blažević


Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.


Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.


KLASA: 112-01/20-03/8
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.02.2020. god.


Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati
 • Nastavnik/ca tambure, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati
 • Nastavnik/ca klavira, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca klavira, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, ½ radnog vremena, 20 sati
 • Nastavnik/ca kontrabasa, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati
 • Nastavnik/ca harmonike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Nastavnik/ca gitare, m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića,obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 16.- 24.01.2020. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani :

Nastavnica teorijskih glazbenih predmeta, određeno puno r.v.    Antonija Švogor
Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta, određeno nepuno r.v.    Matija Medverec
Nastavnik tambure, određeno nepuno r.v.    Matija Medverec
Nastavnik klavira određeno puno r.v.    Zrin Kocijančić
Nastavnica klavira, određeno ½ r.v.    Josipa Adžić
Nastavnik kontrabasa određeno nepuno radno vrijeme    Adam Millan

- Za radna mjesta nastavnika/ce harmonike i gitare nije bilo prijavljenih kandidata.

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.


Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.


KLASA: 112-01/20-03/9
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 18.02.2020. god.

Na temelju članka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) ravnateljica donosi:


ODLUKU
O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA


1. U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 27.01.2020. godine, nije izabrana osoba za radno mjesto spremačice.
2. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
3. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove Odluke ponovit će se u zakonskom roku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja


OBRAZLOŽENJE


Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama Glazbene škole Zlatka Grgoševića od 27.01.-04.02.2020. raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremačice, neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 10 sati/tjedno).


Školski odbor na sjednici održanoj 17.02.2020. godine nije dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice.


Slijedom navedenog, donesena je Odluka o neizboru kandidata prijavljenog na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremačice na neodređeno, nepuno radno vrijeme.


Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

KLASA: 112-01/20-02/5
URBROJ: 251-261-20-05
U Sesvetama, 14.02.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 27.01.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 14. veljače 2020. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


- Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radna mjesta;

Nastavnik/ca fizike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca kemije, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca informatičke pismenosti, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati;
Nastavnik/ca etike, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;
Nastavnik/ca latinskog jezika, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata;

koji je objavljen dana 27.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 19.02.2020. godine u 13.30 i 14.30, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19. Procjena će se provesti pismenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.


Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

19.02.2020.  13.30

 1. Martina Čeh
 2. Ružica Ćurić
 3. Željka Petrović
 4. Kristina Žlebečić
 5. Mirela Brodnjak
 6. Mirna Romac
 7. Antonela Zeko
 8. Gordana Miloslavić
 9. Matija Žalac
 10. Vanesa Manavski

 

19.02.2020.  14.30

 1. Filip Haleuš-Mali
 2. Zvonimir Novaković
 3. Marija Sušac
 4. Petar Anić
 5. Ana Canjuga
 6. Marko Grozdanić
 7. Marijana Magdić
 8. Filipina Bekavac
 9. Vanja Flegar
 10. Lucija Tustanić

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, neće se smatrati kandidatom natječaja.Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA:112-01/20-02/4
UR.BROJ:251-261-20-04
Sesvete, 07.02.2020. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta (m/ž) od 27. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 07. veljače 2020. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Vrednovanja i procjene kandidata u postupku natječaja za radno mjesto SPREMAČICA, na neodređeno nepuno radno vrijeme-10 sati/tjedno, koji je objavljen dana 27.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 11.02.2020. godine, s početkom u 12,30 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19. Procjena će se provesti putem praktičnog dijela i razgovora-intervjua. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procjenjuje dosadašnje radno iskustvo.

Na razgovor – intervju pozivaju se sljedeći kandidati :

 1. TATJANA PROSENIK

Ako kandidat ne pristupi razgovoru - intervjuu u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, smatrat će se da je odustao. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA:112-01/20-02/2
UR.BROJ:251-261-20-05
Sesvete, 07.02.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18),
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o
imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za
popunu radnog mjesta (m/ž) od 16. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 07. veljače 2020. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Drugi ( 2. ). dio vrednovanja i procjene kandidata u postupku natječaja za radno mjesto ADMINISTRATIVNI RADNIK, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 11.02.2020. godine, s početkom u 13.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti putem razgovora-intervjua.
Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje
radno iskustvo i postignuća u radu.


Na razgovor – intervju pozivaju se sljedeći kandidati :

 1. BAKULA LIDIJA ( 13,00 sati )
 2. BAKRAN JASNICA ( 13,15 sati )
 3. BERGER MIHAELA ( 13,30 sati )
 4. BLAŽEVIĆ MIRELA ( 13,45 sati )
 5. BUČI MARICA ( 14,00 sati )
 6. GENZIĆ GORDANA ( 14,15 sati )
 7. MAREKOVIĆ IVAN ( 14,30 sati )

Ako kandidat ne pristupi razgovoru - intervjuu u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, smatrat će se da je odustao.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/2
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama, 03.02.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 16.01.2020. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03. veljače 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto; ADMINISTRATIVNI RADNIK, (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 06.02.2020. godine, s početkom u 10.30 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru praktičnih administrativnih zadataka (izrada dokumenata u word-u i Excel-u), dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

Redni broj, Ime i prezime, Vrijeme

 1. BAKRAN JASNICA, 10.30 sati
 2. BAKULA LIDIJA, 10.30 sati
 3. BERGER MIHAELA, 10.30 sati
 4. BLAŽEVIĆ MIRELA, 11.00 sati
 5. BOSILJ IVANA, 11.00 sati
 6. BOŽIČEVIĆ SNJEŽANA, 11.00 sati
 7. BRLIĆ MONIKA, 11.30 sati
 8. BUČI MARICA, 11.30 sati
 9. FRLJAK BOŽICA, 11.30 sati
 10. GALIĆ MIA, 12.00 sati
 11. GENZIĆ GORDANA, 12.00 sati
 12. KATALENIĆ DORIS, 12.00 sati
 13. MAREKOVIĆ IVAN, 12.30 sati
 14. MARTEK LJILJANA, 12.30 sati
 15. PETEK ANA, 12.30 sati
 16. PLEŠEJ INES, 13.00 sati
 17. PULJA IVANA, 13.00 sati
 18. ŠEBALJ ANA, 13.00 sati

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/3
URBROJ: 251-261-20-04
U Sesvetama, 03.02.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 08. siječnja 2020., te 16. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03. veljače 2020. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:
- nastavnik/ca povijesti glazbe na određeno, puno radno vrijeme;
- nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta na određeno, puno radno vrijeme;
- nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta na određeno, nepuno radno vrijeme;
- nastavnik/ca tambure na određeno, nepuno radno vrijeme;
- nastavnik/ca klavira na određeno, puno radno vrijeme;
- nastavnik/ca klavira na određeno nepuno radno vrijeme;
- nastavnik/ca kontrabasa na određeno, nepuno radno vrijeme;


koji su objavljeni dana 08. i 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića
održat će se dana 06.02.2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sjedištu škole, Sesvete, Ul. I.G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti putem razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

Redni broj Ime i prezime
1. JULIJA NOVOSEL
2. ANTONIJA ŠVOGOR
3. TIN UJEVIĆ
4. MATIJA MEDVEREC
5. ZRIN KOCIJANČIĆ
6. JOSIPA ADŽIĆ
7. ADAM MILLAN


Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/1
UR.BROJ: 251-261-20-06
Sesvete, 31.01.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 16. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 31. siječnja 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


2. dio vrednovanja i procjene kandidata u postupku natječaja za radno mjesto STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 05.02.2020. godine, s početkom u 10.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19. Procjena će se provesti putem razgovora-intervjua. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

Na razgovor – intervju pozivaju se sljedeći kandidati :

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG

 1. KRIČKIĆ DEA
 2. MIKULIĆ MARIJA
 3. REDOVNIKOVIĆ MIA
 4. ŠIMIĆ MAJA


Ako kandidat ne pristupi razgovoru - intervjuu u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, smatrat će se da je odustao.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/1
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 28.01.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 16. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28. siječnja 2020. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA - PSIHOLOGA, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 31.01.2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-psiholoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG

 1. BAUER DAMIRA
 2. BEŠKARA IVANA
 3. BLAŽEVIĆ MARTINA
 4. BUBAŠ MATEJA
 5. BUNOZA BARBARA
 6. ČUDINA IVA
 7. DUJMOVIĆ MARIJA
 8. HOHNJEC DUNJA
 9. HRŠAK VALENTINA
 10. JAKŠIĆ IVA
 11. JANKO TENA
 12. KARAULA JERKA
 13. KARAŽIJA ANA
 14. KOVAČIĆ SANJA
 15. KRIČKIĆ DEA
 16. KURILIĆ TAJANA
 17. KAPETANOVIĆ ALMA
 18. GERČAR ANDREA


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne
smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA: 112-01/20-02/1
UR.BROJ: 251-261-20-02
Sesvete, 28.01.2020. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 16. siječnja 2020., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28. siječnja 2020. donosi sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA - PSIHOLOGA, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16.01.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 31.01.2020. godine, s početkom u 13.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19. Procjena će se provesti pismenim putem, a obuhvatit će provjeru stručno-psiholoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, te poznavanje školskih dokumenata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

 

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG

 1. KOVAČ MARGARETA
 2. LAZINSKI SUNČICA
 3. LEKO TEA
 4. LUKAČ ANĐELA
 5. MAJVALD BJEDOV IRENA
 6. MIKULIĆ MARIJA
 7. PENIĆ ANITA
 8. PINTARIĆ MARIJA
 9. PISKAĆ IVANA
 10. REBIĆ MANUELA
 11. REDOVNIKOVIĆ MIA
 12. RUTER KLARA
 13. SEMENČIĆ IVAN-SUBAŠA
 14. ŠAFARIĆ VUČKO MIRKA
 15. TEGLOVIĆ JANJA
 16. VUČIČIĆ MARIJELA
 17. ZRILIĆ ANTONIA
 18. ŠIMIĆ MAJA
 19. RAJAČIĆ ANA


Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/4 
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 24.01.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca fizike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
 • Nastavnik/ca kemije,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
 • Nastavnik/ca informatičke pismenosti,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Nastavnik/ca etike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
 • Nastavnik/ca latinskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata
 • Spremačice, m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme,  10 sati

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (27.01.- 04.02.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

 

KLASA: 112-01/20-03/3  

UR.BROJ: 251-261-20-01

Sesvete, 15.01.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati
 • Nastavnik/ca tambure,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 • Nastavnik/ca klavira,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, ½ radnog vremena, 20 sati
 • Nastavnik/ca kontrabasa,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati
 • Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati
 • Nastavnik/ca gitare,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (16.-24.01.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-03/2 
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 15.01.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 

 • Stručni suradnik-psiholog,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
 • Administrativni radnik, m/ž – (SSS) ekonomskog-upravnog smjera - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (16.-24.01.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/20-01/1   
UR.BROJ: 251-261-20-01
Sesvete, 07.01.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca povijesti glazbe,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (08.-16.01.2020.), neposredno ili poštom na adresu:          Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

Sesvete, 23.12.2019. god.


Predmet: Obavijest o poništenju natječaja

 

Zbog povratka nastavnice flaute s bolovanja poništava se natječaj.

Natječaj je trajao od 03.-11.12.2019. god.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/19-03/23
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 16.12.2019. god.


Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta

 • Nastavnik/ca njemačkog jezika  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme-14 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca talijanskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme-8 sati/tjedno.

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, izabrani su;

 • Nastavnica njemačkog jezika                                  Antonija Barišić
 • Nastavnica talijanskog jezika                                  Ljiljana Kurjak

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/20 
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 02.12.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca flaute,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (03.-11.12.2019.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

KLASA: 112-01/19-03/18
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 22.11.2019. god.


Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,
68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te
Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim
Natječajem za popunu radnog mjesta (m/ž) od 05. studenog 2019., Povjerenstvo za
vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 22. studenog 2019. donosi
sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ


Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika/ce
njemačkog jezika, na neodređeno nepuno radno vrijeme, koji je objavljen dana 05.11.2019.
na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana
26.11.2019. godine, s
početkom u 12 sati
, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručnopedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija,
interese i motivaciju kandidata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz
objavljenog natječaja :

 

Redni broj Ime i prezime
1. ANTONIJA BARIŠIĆ
2. IVANA ZVRKO

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena
određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom
dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

______________________________________________________________________

KLASA: 112-01/19-03/19
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 22.11.2019. god.

 

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,
68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te
Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim
Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 12. studenog 2019., Povjerenstvo za
vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 22. studenog 2019. donosi
sljedeću


OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika/ce
talijanskog jezika, na neodređeno nepuno radno vrijeme, koji je objavljen dana 12.11.2019.
na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana
26.11.2019. godine, s
početkom u 13 sati
, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručnopedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija,
interese i motivaciju kandidata.
Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz
objavljenog natječaja :

Redni broj Ime i prezime
1. LJILJANA KURJAK

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena
određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom
dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

________________________________________________________________________

KLASA: 112-01/19-03/16
UR.BROJ: 251-261-19-01

Sesvete, 14.11.2019. god.

 


Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta:

 • Nastavnik/ca gitare,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca klarineta  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca tambure,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, obavještavamo sudionike Natječaja za popunu navedenih radnih mjesta, koji je objavljen od 25.09.-03.10. 2019. god. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića da su izabrani :

 • Nastavnik gitare                                           Ivor Horvatić
 • Nastavnica klarineta                                    Ana Veseli
 • Nastavnica harmonike                                 Ana Jaklinović
 • Nastavnik tambure                                      Josip Pilski
 • Nastavnik teor. glazb. predmeta                 Vid Šarkanj

 

Zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i iskazali interes za rad u našoj školi.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/12
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 11.11.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca talijanskog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno r. v.- 4 sata/tjedno

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (12.-20.11.2019.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/13
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 11.11.2019. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 25. rujna 2019., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11. studenog 2019. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika tambura, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 25.09.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 13.11.2019. godine, s početkom u 10.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručnopedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

Redni broj, Ime i prezime

1. JOSIP PILSKI

   
  Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.
   

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/13
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 11.11.2019. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 25. rujna 2019., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11. studenog 2019. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 25.09.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 13.11.2019. godine, s početkom u 10.00 sati, u sjedištu škole, Ul. I. G. Kovačića 19.
Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručnopedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja :

Redni broj, Ime i prezime

1. DAVID BATINIĆ

2. VID ŠARKANJ

   
  Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.
Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.
   

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/7
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 04.11.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića i članka 13. Pravilnika o radu Glazbene škole Zlatka Grgoševića, ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • Nastavnik/ca njemačkog jezika,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme-14 sati/tjedno.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (05.-13.11.2019.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/8
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 25.10.2019. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,

68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 25. rujna 2019., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25. listopada 2019. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika/ce klarineta, na neodređeno puno radno vrijeme,, koji je objavljen dana 25.09.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 30.10.2019. godine, s početkom u 11.00 sati, u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručno- pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

Redni broj, Ime i prezime

1. PETRA FÜRNSTEIN

2. ANA VESELI

3. MARKO VUKMIROVIĆ

   
   
   

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/8
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 25.10.2019. god.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,

68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 25. rujna 2019., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25. listopada 2019. donosi sljedeću

 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnika gitare, na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 25.09.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića održat će se dana 30.10.2019. godine, s početkom u 9.30 sati, u sjedištu  škole, Ul. I. G. Kovačića 19.

Procjena će se provesti pismenim putem i razgovorom, a obuhvatit će provjeru stručno- pedagoških znanja i vještina,  metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

Redni broj, Ime i prezime

1. IVOR HORVATIĆ

2. LUKA MATIĆ

   
   
   

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/6
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 24.09.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića i članka 13. Pravilnika o radu Glazbene škole Zlatka Grgoševića, ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 

 • Nastavnik/ca gitare,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca klarineta  m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca harmonike,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca tambure,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.
 • Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-40 sati/tjedno.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (25.09.-03.10.2019.), neposredno ili poštom na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.                                                                                                                                                               

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica

Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                                

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca harmonike(m/ž), puno radno vrijeme, određeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za natječaj: Nastavnik/ca harmonike( m/ž), puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice harmonike, izabrana je  Ana Jaklinović  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/5
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 16.04.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca harmonike,  m/ž , puno radno vrijeme, određeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (17.-25.04.2019.), neposredno ili poštom na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas

- na navedena radna mjesta izabrani su:

natječaj; 28.01.-05.02.2019. god.

 1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

VLATKA KOCIJANČIĆ, prof. klavira

 

natječaj; 18.-26.02.2019.god.

 1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

ANTONIJA ŠOŠA, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

MIHAELA HADROVIĆ, mag.teorije glazbe

 1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 14 sati/tjedno,  neodređeno

JURAJ STOJIĆ, mag.art.

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5 sati/tjedno,  neodređeno

JOSIPA KAUCKI, mag. engleskog j. i književnosti

 1. Nastavnik/ca trombona,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4,67 sati/tjedno,  neodređeno

ZVONIMIR MARKOVIĆ, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4 sata/tjedno,  neodređeno

BILJANA VIDIČEK, prof. hrvatskog j. i književnosti

 1. Nastavnik/ca matematike,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 2 sata/tjedno,  neodređeno

KATARINA CVETKO, mag.educ.math.

 1. Nastavnik/ca oboe,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5,33 sati/tjedno,  neodređeno

IVA LEDENKO, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca viole,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 8 sati/tjedno,  neodređeno

MIHAELA ČAJKO, mag.mus.

 1. Nastavnik/ca solo pjevanja,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 6 sati/tjedno,  neodređeno

MANDA SVIBEN, mag.mus.

 

3.  natječaj; 04.-12.03.2019. god.

 1. Nastavnik/ca povijesti i geografije  m/ž , 3 sata/tjedno,  neodređeno,  (2+1 sat)

VEDRAN VEKJARDO, prof. povijesti i geografije

 1. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture,  m/ž , 2 sata/tjedno,  neodređeno

IVANA KRANJEC, mag. kineziologije

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/4
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 01.03.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnih mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca povijesti i geografije  m/ž , 3 sata/tjedno, neodređeno,  (2+1 sat)

2. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture,  m/ž , 2 sata/tjedno,  neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • presliku rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (04.-12.03.2019.), na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/3
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 15.02.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,
2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

3. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 14 sati/tjedno,  neodređeno
4. Nastavnik/ca engleskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5 sati/tjedno,  neodređeno
5. Nastavnik/ca trombona,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4,67 sati/tjedno,  neodređeno
6. Nastavnik/ca hrvatskog jezika,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 4 sati/tjedno,  neodređeno
7. Nastavnik/ca matematike,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 2 sata/tjedno,  neodređeno
8. Nastavnik/ca oboe,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 5,33 sati/tjedno,  neodređeno
9. Nastavnik/ca viole,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 8 sati/tjedno,  neodređeno
10. Nastavnik/ca solo pjevanja,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 6 sati/tjedno, neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (18.-26.02.2019.), na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno,

2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno, izabran je Ivor Horvatić, mag.mus.

- za radno mjesto Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno, izabrana je Ana Jazbec, mag. muzikologije

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/2
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 25.01.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme, neodređeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • presliku rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a,
 • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (28.01.-05.02.2019.), na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na WEB stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/19-03/1
UR.BROJ: 251-261-19-01
Sesvete, 11.01.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca gitare,  m/ž , nepuno radno vrijeme, 16 sati, određeno,

2. Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta, m/ž, puno radno vrijeme, određeno

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (14.-21.01.2019.), na adresu:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca harmonike(m/ž), puno radno vrijeme, određeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za natječaj: Nastavnik/ca harmonike( m/ž), puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice harmonike, izabrana je  Ana Jaklinović  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/6
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 04.12.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca harmonike,  m/ž , puno radno vrijeme-određeno,

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/ZapoÅ¡ljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapoÅ¡ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (05.-13.12.2018.),  na adresu:
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA
ZLATKA GRGOŠEVIĆA

SESVETE, UL. I. G. KOVAČIĆA 19

KLASA: 602-03/18-01/257
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 16.11.2018.

Na temelju članka 125. Stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 52. Statuta Glazbene škole Zlatka Grgoševića, ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., donosi

ODLUKU
O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/ICE KLAVIRA

1.         U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto nastavnika/ice klavira, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, od 30. listopada 2018. godine, neće se izabrati osoba za radno mjesto nastavnika/ice klavira.

2.         Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

3.         Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove Odluke ponovit će se.

4.         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

            Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Glazbene škole Zlatka Grgoševića bio je od 30. listopada do 7. studenog 2018. godine raspisan natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima nastavnika/ice klavira, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.

            Školski odbor na sjednici održanoj 15.studenog 2018. godine nije dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica klavira.

            Slijedom navedenog, ravnateljica je odlučila o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima nastavnika/ice klavira na određeno puno radno vrijeme.

 

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca povijesti glazbe(m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,

Nakon razmatranja prispjele zamolbe za natječaj: Nastavnik/ca povijesti glazbe( m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnice povijesti glazbe  (m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno, izabrana je  Lucija Šoštarić, mag. muzikologije  

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Stručni suradnik/suradnica;

            - Pedagog/pedagoginja, ili

            - Psiholog/psihologinja, ili

            - Stručnjak/stručnjakinja edukacijsko- rehabilitacijskog profila.

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, za natječaj: Stručni suradnik/suradnica ( m/ž), pripravnik/ca, puno radno vrijeme, određeno,  objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto stručne suradnice/pedagoginje, izabrana je  Maja Sabolić, mag. pedagogije. 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi za navedene natječaje  objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,  izabrana je  Dunja Bičanić Todorović, mag.mus. 

- za radno mjesto Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno, izabran je Martin Prša, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/6
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 29.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) I Zakona o poticanju zapošljavanja ( NN 52/12., 120/12. I 16/17.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

           

Za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice- pripravnika/pripravnice – provedba mjere  „Stjecanje prvog radnog iskustva pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

 

1. Stručni suradnik/suradnica;

            - Pedagog/pedagoginja, ili

            - Psiholog/psihologinja, ili

            - Stručnjak/stručnjakinja edukacijsko- rehabilitacijskog profila.

 

- 1 izvršitelj/ica

- na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

- pripravnik/pripravnica

 

Uz zamolbu kandidat treba dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • dokaz o prebivalištu ( preslika osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.
 • potvrda o nezaposlenosti.

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

 

U školskim ustanovama mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.


U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.


Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.                                                                                                                                          Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14  i 39/18) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta,  potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave (31.- 08.11.2018.),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-određeno

Radno mjesto:

Mjesto rada: SESVETE
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 7.11.2018.

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                      

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 30.10.- 7.11.2018. ),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/3
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 02.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu radnih mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca klavira,  m/ž , puno radno vrijeme-neodređeno,
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika, m/ž, skraćeno radno vrijeme, 2 sata tjedno, neodređeno

 

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista i domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 03.- 11.10.2018. ),  na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/2
UR.BROJ: 251-261-18-01
Sesvete, 30.08.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:
 

NATJEČAJ
 

Za popunu radnog mjesta u školi:

1. Nastavnik/ca povijesti glazbe(m/ž), ½ radnog vremena - neodređeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                       

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • preslika rodnog lista i domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu, evidentirano u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 31.08.- 08.09.2018. ), na adresu škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/18-03/1
UR.BROJ: 251-261-01-18-01
Sesvete, 23.05.2018.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

              

Za popunu radnog mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-određeno,

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 24.05.-01.06.2018. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE ORGULJA  izabrana je  ANA GLASNOVIĆ,

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA  izabrana  je BLAŽENKA BARLOVIĆ  

- na radno mjesto NASTAVNIK/CA KLAVIRA izabrana je VALENTINA KEZERIĆ ZIRDUM

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE SOLO PJEVANJA  izabrana je  IDA KANI

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

                               OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana  18.12.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

 

- na radno mjesto DOMARA (m/ž),  izabran je  DRAŽEN PRESEČAN

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/07
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećih radnih mjesta u školi:

 

1. Nastavnik/ca ORGULJA (m/ž), 2 sata nastave/tjedno na neodređeno,

2. Nastavnik/ca TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

3. Nastavnik/ca KLAVIRA (m/ž), puno radno vrijeme-neodređeno,

4. Nastavnik/ca SOLO PJEVANJA (m/ž), 13 sati nastave tjedno- neodređeno.

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                     

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/08
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 04.12.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

               

Za popunu slijedećeg radnog mjesta u školi:

1. DOMAR (m/ž), ½ radnog vremena-neodređeno,

 

 Izvršitelj/ica na neodređeno, ½ radnog vremena (20 sati tjedno) treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 - SSS tehničke struke                                                                                              

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi – završenoj srednjoj školi (preslika)                                        

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za   mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a          

 - uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku106. st. 3 – ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pozivanje na pravo prednosti ostvaruje se prema posebnim zakonima (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o pravima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja slati na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ( 05.-13.12.2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19

10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr


Predmet: Obavijest kandidatima

 

OBAVIJEST O REALIZACIJI NATJEČAJA

 • Nastavnik/ica klavira – određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje  - 1 izvršitelj/ica
   
 • Nastavnik/ica teorijskih glazbenih  predmeta – neodređeno radno vrijeme -  2 izvršitelja/ice

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi, te zasjedanja Školskog odbora dana 23.10.2017.g. povodom natječaja za navedena radna mjesta, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvješćujemo vas :

- na radno mjesto NASTAVNIKA/CE KLAVIRA  izabrana je:

- ANA GLASNOVIĆ, radni  odnos na određeno puno radno vrijeme, do povratka nastavnice S. Apa s bolovanja.

- na radna mjesta NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA, ( 2 izvršitelja/ica ) izabrani su:

- RENATA HRŽENJAK i 

- PETAR HENDIJA, radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

Objavom rezultata na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavješteni o rezultatima natječaja.

Natječajna dokumentacija može se podići u GŠ Zlatka Grgoševića u roku 8 dana.

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/05
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta –
neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                        

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave (25.09. – 03.10. 2017.), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA
I.G. KOVAČIĆA 19, 10 360 SESVETE

KLASA: 110-01/17-01/06
UR.BROJ: 251-261-01-17-01
Sesvete, 25.09.2017.
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 I 152/14, 07/17), Glazbena škola Zlatka Grgoševića, koju zastupa ravnateljica Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu sljedećeg radnog mjesta u školi:

Nastavnik/ca KLAVIRA –
određeno,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                       

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • molbu,
 • životopis,
 • Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Preslik rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak – orIginal, ne starije od 6 mjeseci.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZZMO-a.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid orginalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  ( 25.09. – 03.10. 2017. ), na adresu škole:

Glazbena škola Zlatka Grgoševića
Ul. I. G. Kovačića 19
10 360 Sesvete

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasna ploča
3. Web stranica škole - http://www.gs-zgrgosevica.hr  i oglasna ploča Škole

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Ul. I. G. Kovačića 19, Ljerka Pašalić, mag.mus., raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1. Nastavnik/ca pjevanja- na određeno u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99), Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o radu i ostalim propisima

-da nemaju radno iskustvo u struci za koju su se obrazovale; da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI u preslici:

- zamolbu sa životopisom,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

 

ROK za podnošenje prijava:

 

Osam (8) dana od dana objave.   Datum objave: 29.08.2017.-06.09.2017.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 

Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. Ivana Gorana Kovačića 19, 10 360 Sesvete,

uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Vrh